Stock là gì? Ý nghĩa của Stock trong các lĩnh vực khác nhau