Draft là gì? Draft có ý nghĩa gì trong các lĩnh vực khác nhau.