Inventory là gì? Vì sao phải cần giữ hàng tồn kho và chi phí khi dự trữ?