Homie là gì? Homies là gì? Từ Homie có ý nghĩa gì? #2020