CO2 là gì? Khí CO2 là gì? Ứng dụng của khí CO2 trong đời sống.