Bassist là gì? Bass có tầm quan trọng làm sao trong âm nhạc.