Reference là gì? Reference trong CV là gì ? Sử dụng từ Reference