MSDS là gì ? MSDS ảnh hưởng gì đến những đối tượng nào?