Môi trường đầu tư là gì? Đặc điểm và ý nghĩa Môi trường đầu tư.