Invoice là gì? Invoice có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào?