ETC là gì ? Ý nghĩa của ETC trong một số lĩnh vực.