Edit là gì? Nghề Editor là gì? Tại sao phải tìm hiểu.