Interface là gì? Đặc điểm của Interface trong lập trình đối tượng. #2021