An yên là gì? Cuộc sống như thế nào thì được gọi là đời sống an yên?