Nhân tố sinh thái là gì? Các loại yếu tố sinh thái trong môi trường