Broker là gì? Công việc và Vai trò những broker là gì ?