Atc là gì? Lệnh atc là gì? Phiên atc là gì? Lưu ý khi sử dụng lệnh atc.