Lưu ký chứng khoán là gì? Tại sao cần thiết để lưu ký chứng khoán ?