Có được chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư?

Có được chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư?

Căn cứ theo điểm d, Khoản 1, Điều 57, Luật đất đai năm 2013 chuẩn mực về chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Đất vườn được xác định là đất nông nghiệp, đất ở là đất phi nông nghiệp, vậy bạn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng thì phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào Điều 52, luật đất đai 2013 chuẩn mực về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất biểu hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Theo đó, muốn biết thửa đất có được phép chuyển mục đích sử dụng hay không còn phụ thuộc vào 2 điều kiện đã nêu ở trên.

Về trình tự, thủ tục theo Điều 69, nghị định 43/2104/NĐ-CP chuẩn mực chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 có chuẩn mực về trình tự, Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; giải đáp người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo chuẩn mực của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền chọn lọc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

co duoc chuyen doi dat vuon sang dat tho cu

Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT chuẩn mực về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất tại Khoản 1, Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Về Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất bạn nghiên cứu theo Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chuẩn mực về thu Tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và Thông tư 76/2014/TT-BTC giải đáp một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chuẩn mực về thu Tiền sử dụng đất.

Phonhadat.vn theo TBKD

Xem thêm thông tin