Giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả lúc Nhà nước thu hồi đất

2 tháng từ bây giờ

Bộ Tài chính đã xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền có đất được hoàn trả lúc Nhà nước thu hồi đất.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 80/2017/TT-BTC giải thích việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền có đất được hoàn trả lúc Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền giải thích lúc Nhà nước thu hồi đất nhưng không nên bồi thường về đất.

Thông tư quy định rõ về xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất đã tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ có tài sản lúc Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (hướng dẫn khoản 1 Điều 18a Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ - được bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

Cụ thể, UBND cấp tỉnh tham khảo từng trường hợp cụ thể để quyết định việc trả lại giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất đối có những trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm c và điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất
Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả lúc Nhà nước thu hồi đất

Việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất để hoàn trả cho chủ có tài sản quy định nêu trên được thực hiện nay thời điểm Nhà nước thu hồi đất. Giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất quy định này là tổng giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền có đất thu hồi. Giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền có đất được xác định như sau:

Giá trị còn lại của vật nuôi, cây trồng được xác định bằng mức bồi thường đối có vật nuôi, cây trồng quy định tại Điều 90 Luật Đất đai.

Giá trị còn lại của nhà, vật kiến trúc, dự án xây dựng khác gắn liền có đất (công trình xây dựng gắn liền có đất) được xác định theo công thức: Giá trị còn lại của dự án xây dựng gắn liền có đất = Tỷ lệ % chất lượng còn lại của dự án xây dựng gắn liền có đất x Giá xây dựng mới của dự án xây dựng gắn liền có đất.

Cơ quan tài chính (của cấp có thẩm quyền thu hồi đất) chủ trì, phối hợp có những cơ quan liên quan thành lập Hội đồng để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất quy định nêu trên; sau đó trình UBND cùng cấp phê duyệt.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan tài chính thuê tổ chức thẩm định giá xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất quy định nêu trên; dựa trên cơ sở đó, cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp có những cơ quan liên quan thẩm định giá trị còn lại của tài sản gắn liền có đất do tổ chức thẩm định giá xác định, trình UBND cùng cấp phê duyệt.

Được biết, thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

CÙNG CHUYÊN MỤC

MỚI CẬP NHẬT