Bài toán chuyển đổi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế

4 năm trước

Nếu chuyển 13 qui mô đất nông nghiệp thành đất để phát triển công nghiệp dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để GDP với thể gia tăng 2,73 GDP thành phố.

Sáng 28/5, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ hơn 120 trí thức thành phố. Tại buổi gặp gỡ, ông Nhân nói muốn lắng nghe ý kiến của một số nhà khoa học về cách phát huy đội ngũ trí thức để trở nên phố. Ông Nhân đã đưa ra nhiều số liệu của nền kinh tế lớn nhất cả nước.

Ông cho rằng, dù là đô thị dịch vụ - công nghiệp nhưng cơ cấu sử dụng đất của Tp.HCM lại bất hợp lý khi đất nông nghiệp nhiều nhưng tỷ trọng lại thấp hơn so với công nghiệp - dịch vụ. Năm 2015, đất nông nghiệp với qui mô là 118.052 ha nhưng chỉ đem lại 6.494 tỷ đồng (tỷ trọng 0,89%) giá trị thực tế, giá trị gia tăng/ha đất đạt 55 triệu đồng. Trong khi đất công nghiệp - dịch vụ chỉ với qui mô 14.264 ha nhưng giá trị thực tại đem lại là 726.978 tỷ đồng (tỷ trọng 99,11%), đạt 50.966 triệu đồng giá trị gia tăng/ha đất.

bài toán chuyển đổi đất
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ một số trí thức

Từ đó, ông cho ý kiến, với nên chuyển 1 phần đất nông nghiệp thành đất phát triển công nghiệp, dịch vụ. Bí thư Thành ủy Tp.HCM giả định, nếu chuyển đổi 1/3 qui mô đất nông nghiệp thành đất dành cho phát triển công nghiệp - dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để với thể tăng GDP thêm 2,73 GDP đô thị (273% GDP thành phố).

Nếu chuyển 1/3 đất nông nghiệp thành đất phát triển công nghiệp - dịch vụ thì thuế thu nhập gia tăng từ sản xuất công nghiệp - dịch vụ ở phần đất này bằng 62 lần giá trị gia tăng của tất cả sản xuất nông nghiệp hiện nay, là 54,7% GDP thành phố.

Từ phân tích trên, ông Nhân đặt ra bài toán lớn là đô thị phải phát huy tài nguyên đất bằng cách rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển của thành phố, quy hoạch quỹ đất để phát triển công nghiệp, dịch vụ sao cho tương xứng với tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế của đô thị (99%). Từ đó, phát huy tối đa nguồn lực con người và thu hút đầu tư mạnh mẽ vào thành phố. Quy hoạch đất cho cây xanh để tạo môi trường sống xanh, sạch cho 30 năm tới. Quy hoạch đất cho giao thông theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao. Phát huy nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài như nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mạnh mẽ hơn, tăng tỷ trọng vốn FDI gấp 1,5-2 lần so với hiện nay.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra nhiều bài toán lớn khác như liên kết, hợp tác để phát triển; đô thị phải trở nên đô thị thông minh, nơi đáng sống, nơi đáng đến như thi công doanh nghiệp thông minh, công dân thông minh, chính quyền thông minh, dịch vụ thông minh nhằm giải quyết 4 giảm (ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe, tội phạm)...

Sau gợi mở của ông Nguyễn Thiện Nhân, một số đại biểu đã sôi nổi đưa ra nhiều ý kiến.

CÙNG CHUYÊN MỤC

MỚI CẬP NHẬT